Про журнал

«Ucrainica Mediaevalia» – це міждисциплінарне рецензоване наукове видання (з інтернет- версією), присвячене широкому колу питань історії, культури, літератури та філософії середньовічної й ранньомодерної доби. Видавцями є Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського та Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.
Журнал «Ucrainica Mediaevalia» є платформою для ознайомлення широкого кола читачів з результатами інноваційних досліджень у галузі методології історії, культури, філософії, конкретних історичних та історико-філософських досліджень, публікації нових знахідок у галузі текстології, епіграфіки чи палеографії середньовічної й ранньомодерної України, Європи та Візантії.
Наше видання продовжує традицій наукових часописів «MEDIAEVALIA UCRAINICA: Ментальність та історія ідей» (видавався з 1992 по 1998 р.) «Софія Київська: Візантія. Русь. Україна» (видавався 2011-2016 рр.) та «Філософські ідеї в культурі Київської Русі» (видавався з 2008 по 2017 р.).

 

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА Й ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ВИДАННЯ «UCRAINICA MEDIAEVALIA»

 

Редакційна політика й етичний кодекс журналу базується на принципах, сформульованих у рекомендаціях «Комітету з видавничої етики» («Committee on Publication Ethics» (COPE) (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_1.pdf), основою яких є неупередженість, ориґінальність, фахова обізнаність, робота з оригінальними текстами, обережність висновків, точність та достовірність доведень, дотримання норм наукової етики.
Незважаючи на те, що всі публікації є рецензованими, думки авторів можуть не співпадати із позицією редакційної колегії та рецензентів.

 

1. Наукова проблематика видання

 

На сторінках журналу публікуються матеріали, що охоплюють широке коло питань, а саме:
- методології історії України та історії української філософії;
- аналіз творчої спадщини видатних учених, котрі працювали у галузі досліджень середньовічної та ранньомодерної доби;
- дослідження філософських та історичних надбань середньовічного і ранньомодерного періоду;
- рецепції середньовічних та ранньомодерних першоджерел у культурі наступних періодів;
- дослідження писемних середньовічних пам’яток, як історичного, філософського, правового, сакрального плану, так і красного письменства;
- результати нових знахідок та дослідження речових пам’яток: нумізматики, сфрагістики, зброї, образотворчого мистецтва тощо;
- дослідження просторово-часових уявлень середньовічної та ранньомодерної людини та вітчизняної сакральної географії;
- створення міждисциплінарної платформи для комплексного вивчення середньовічної та ранньомодерної ідейної спадщини у межах філософії, історії, культурології, мистецтвознавства, філологічних дисциплін тощо.

 

2. Редактори журналу

 

1. Дбають про підвищення якості видання і є відповідальними за формування редакційної колегії, взаємодію з авторами, читачами та рецензентами.
2. Визначають відповідність поданого матеріалу призначенням та спеціалізації видання.

3. Здійснюють безпосередній контроль над якістю видання, не допускають опублікування псевдонаукових статей, матеріалів, що містять плагіат, та запобігають іншим неправомірним діям.
4. Забезпечують, перешляд опублікованих статтей кваліфікованими рецензентами.
5. Інформують читачів та авторів про зміни у редакційній політиці журналу, вимогах до авторів тощо.

 

3. Редакційна колегія

 

1. Разом із засновниками видання вирішує всі головні питання, пов’язані із діяльністю журналу, визначає головні засади редакційної політики, формує етичний кодекс та вимоги до авторів.
2. Несе повну відповідальність за дизайн видання, а також за оцінку наукового рівня поданих статей та якість їх підготовки до друку.
3. Займається розвитком журналу, підвищенням наукового рівня публікацій, розширенням читацької аудиторії, забезпечує відповідність поданих матеріалів тематичній спрямованості збірки і редакційній політиці.
4. Забезпечує дотримання принципів свободи слова.
5. Публікує виправлення і роз’яснення щодо допущених помилок чи порушень етичного кодексу.
5. Робить остаточний висновок щодо опублікування статей чи інших матеріа­лів, який базується на думці рецензентів.

 

4. Рецензування

 

1. Процедура рецензування поданих до друку статей є обов’язковою.
2. Редактори або їх заступники обирають двох рецензентів для кожної наданої статті з числа провідних фахівців у межах теми чи спеціальності поданого до друку матеріалу.
3. Рецензування матеріалів, поданих до друку, є анонімним. Автору не повідомляються прізвища рецензентів. Рецензентам надається матеріал без прізвища автора.
4. Термін рецензування – до 2-х місяців.
5. Рецензенти мають звертати увагу на:
- фаховий рівень статті;
- наукову новизну;
- наявність чи відсутність некоректних запозичень і плагіату;
- ступінь ознайомлення автора з найновішими публікаціями і дослідженнями у наукових галузях, що безпосередньо стосуються статті;
- аргументованість і достовірність висновків автора.
6. Рецензент обов’язково має зробити рекомендаційний висновок щодо:
- прийняття статті до друку;
- відправлення на доопрацювання;
- відхилення поданого матеріалу.
7. Головний редактор, заступники головного редактора та члени редакційної колегії мають право доповнювати висновки рецензентів власними зауваженнями.
8. Редакційна колегія електронним листом інформує автора про прийняття до друку, направлення на доопрацювання чи відхилення матеріалів.
9. Редакційна колегія електронним листом інформує автора про підстави направлення на доопрацювання чи відхилення статей.

 

5. Автори статей

 

1. Повинні обґрунтувати важливість поданої публікації для розвитку відповідної галузі науки, окреслити її наукову новизну.
2. Мають надавати оригінальні та обґрунтовані матеріали досліджень, що відповідають тематиці та напрямкам журналу.
3. Повинні утримуватись від некоректного цитування, плагіату, автоплагіату, присвоєння чужих наукових надбань, фальсифікації даних досліджень та інших форм наукової недоброчесності.
4. Коректно описувати всі першоджерела, ілюстрації та літературу, використані в дослідженні.
5. Бути готовими доопрацювати подані матеріали за рекомендаціями рецензентів або редакційної колегії.
6. Погоджуються із політикою конфіденційності до опублікування і політикою відкритого доступу до їх матеріалів після опублікування.

 

6. Конфіденційність і відкритий доступ

 

Статті, подані до друку, направлені на рецензію, чи ті, що перебувають на розгляді редколегії, є конфіденційними. Щодо використання вже опублікованих матеріалів, редакційна колегія журналу сповідує принцип вільного поширення наукової інформації. З усіма публікаціями видання можна ознайомитись у відкритому доступі на сайті http://um.inf.ua, а також у друкованій версії. Матеріали «Ucrainica mediaevalia» не можуть використовуватися без відповідних посилань на автора і видання, а також передруковуватися без відома автора та редколегії. При їх використанні слід дотримуватися норм закону України «Про авторське право та суміжні права» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12) та міжнародних конвенцій про авторське право (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_052; http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_051/print).